Program lojalnościowy

PRACUJ Z NAMI, ZBIERAJ PUNKTY I ODBIERAJ NAGRODY. Za każdy dzień na zleceniu dajemy Ci 1 punkt

Regulamin programu lojalnościowego

§ 1. Postanowienia Ogólne
1. Organizatorem programu lojalnościowego  jest firma GoWork.pl Andrzej Kosieradzki z siedzibą w Siedlcach, ul. Starowiejska172, 08-110 Siedlce.
2. Program Lojalnościowy jest skierowany do wszystkich Zleceniobiorców świadczących usługi opiekuńcze wykonywane na rzecz Organizatora.
3. Celem Programu Lojalnościowego jest nagrodzenie Zleceniobiorców za długoterminowe świadczenie usług opiekuńczych na rzecz Organizatora.
1 dzień pobytu na zleceniu= 1pkt
4. Program Lojalnościowy obowiązuje do 31 stycznia 2023r.
5. W ramach Programu Uczestnik, w zamian za długoterminowe świadczenie usług opiekuńczych na rzecz Organizatora, po zebraniu odpowiedniej liczby punktów otrzymuję nagrodę rzeczową zgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu.

2. Uczestnictwo w programie
1. Do Programu przystąpić może Uczestnik, który jest Zleceniobiorcą, świadczącym usługi opiekuńcze na rzecz Organizatora.
2. Przystąpienie do Programu lojalnościowego odbywa się automatycznie – każdy Uczestnik bierze w nim udział, jeśli świadczy usługi opiekuńcze na rzecz Organizatora od momentu uruchomienia Programu.
3. Udział w programie jest całkowicie bezpłatny i nie wiąże się z żadnymi opłatami.
4. Uczestnik Programu może brać udział w Programie tylko osobiście, a jego uczestnictwo nie podlega przeniesieniu na inne osoby.

3. Warunki programu
1. Organizator zobowiązuje się przyznawać Uczestnikowi nagrody rzeczowe marki OCHNIK w zamian za dotrzymywanie warunków uczestnictwa w Programie oraz warunków umowy o zatrudnieniu zawartej pomiędzy Uczestnikiem Programu, a Organizatorem.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad nagradzania Uczestników, o czym Uczestnicy zostaną poinformowani.
3. Punkty są przyznawane według ustalonego przelicznika: 1 pkt za każdy 1 przepracowany dzień na zleceniu z  firmą Gowork.pl Andrzej Kosieradzki . Dzień przyjazdu i powrotu ze zlecenia nie jest punktowany.
4. Dodatkowe punkty premiowe są przyznawane za zlecenie, które trwa nieprzerwanie przez:
a) 90 dni – Uczestnik otrzymuje dodatkowe 20 punktów
b) 120 dni – Uczestnik otrzymuje dodatkowe 40 punktów
c) 150 dni – Uczestnik otrzymuje dodatkowe 60 punktów

5. W przypadku uzasadnionej reklamacji klienta na usługi świadczone przez Uczestnika programu, w szczególności reklamacji, które dotyczą spożywania napojów alkoholowych przez Uczestnika przebywającego na zleceniu, następuje kasacja punktów, które zostałyby przyznane za reklamowane zlecenie.

4. Nagroda
1. Nagrody rzeczowe przyznawane są w zależności od liczby zgromadzonych punktów.
2. Zebrane punkty można wymieniać na nagrody rzeczowe przedstawione w naszym katalogu. W przypadku wyczerpania zapasów danego artykułu Organizator może zaproponować artykuł z tej samej grupy punktowej.

  1. Uczestnik nie może przekazać zebranych przez siebie punktów osobie trzeciej.
    4. Odbiór nagrody skutkuje zmniejszeniem liczby punktów o wykorzystane punkty.
    5. Wybór nagrody Uczestnik zgłasza kontaktując się z Organizatorem drogą elektroniczną na adres mailowy: [email protected] lub dzwoniąc pod numer telefonu +48 882 128 820.

5. Postanowienia końcowe
1. Organizator zastrzega sobie prawo do zawieszenia lub zakończenia Programu w każdej chwili. W przypadku zawieszenia lub zakończenia Programu Organizator poinformuje o tym Uczestników.
2. Dla wszystkich praw i obowiązków, jakie wynikną z Programu Lojalnościowego, właściwe jest prawo polskie.
3. Niniejszy regulamin obowiązuje do dnia 31.12.2023 r.

Szybki kontakt!
+
Wyślij!